บัตรประจำตัวบัตรชั้นที่ ๑
 


  
บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่  ๑  ออกให้แก่

  ๑ ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์
     รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
  ๒ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสงครามหรือการรบ หรือป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็น
     ภัยต่อความมั่นคง  หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร  ไม่ว่าภายใน  หรือภายนอก
     ราชอาณาจักร  หรือในการปราบปรามการจลาจล  ตามที่กระทรวงกลาโหม  หรือสำนัก
     นายกรัฐมนตรีกำหนด จนถึงพิการทุพพลภาพ หรือพิการจนเป็นอุปสรรคสำคัญ ในการ
     ประกอบอาชีพ โดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจขององค์การ ฯ ที่มีแพทย์ร่วมด้วย จำนวน
     ไม่น้อยกว่า ๓ คน ตรวจรับรอง

  
หลักฐานในการยื่นคำร้อง  ขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ
  บัตรชั้นที่ ๑


     สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันมีศักดิ์รามาธิบดี ฯ

      (๑) สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับการพระราชทานเหรียญฯ
      (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
      (๓) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรรับบำนาญ (ที่ไม่หมดอายุ) ถ่ายเอกสาร
           ด้านหน้า-หลัง
      (๔) สำเนาคำสั่งออกจากราชการ หรือสมุดประจำตัวกองหนุน
           (ถ่ายเอกสารเฉพาะ สด.๘)
      (๕) รูปถ่ายสีธรรมชาติ หรือขาวดำ ขนาด ๒.๕ ด ๓ ซ.ม. จำนวน ๓ รูป
            แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเนคไท หรือชุดพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มี
            ลวดลาย หรือชุดพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบ
           (กรณีนี้ต้องถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประกอบเครื่องแบบด้วย) สำหรับเหรียญ ฯ
           จะประดับหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้ และเป็นรูปถ่ายใบหน้าปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน
            ๖ เดือน

      สำหรับผู้พิการทุพพลภาพหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่

     (๑) รายงานการสูญเสียทางเอกสาร (กพ.๓)
     (๒) สำเนาหนังสืออนุมัติเงินค่าทดแทน หรือสำเนาคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษ
          ในเวลาฉุกเฉิน
     (๓) สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ
           หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษาเรื่องพระราชทานยศ
     (๔) สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่
     (๕) สำเนาคำสั่งปลดพ้นราชการทหารของหน่วยต้นสังกัด
     (๖) ใบสำคัญความเห็นแพทย์ หรือใบสำคัญ สำหรับคนพิการทุพพลภาพ
           หรือมีโรคไม่สามารถรับราชการทหารได้ (แบบ สด.๖) ซึ่งมีแพทย์ ๓ นายรับรอง
     (๗) สำเนาทะเบียนบ้าน
     (๘) รูปถ่ายสีธรรมชาติ หรือขาวดำ ขนาด ๒.๕ ด ๓ ซม. จำนวน ๓ รูป
           แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเนคไท หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย            หรือแต่งเครื่องแบบจะประดับหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้ ปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน
           ๖ เดือน

 
- งานออกบัตรประจำตัว
      บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ฯ ชั้นที่ ๑
        - บัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก ชั้นที่ ๑
        - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ฯ ชั้นที่ ๒
        - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ฯ ชั้นที่ ๓
        - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ฯ ชั้นที่ ๔
        - การเปลี่ยนบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ฯ