หน้าหลัก         การดำเนินงาน
   
ประวัติความเป็นมา
   คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ ๘ ก.ค.๒๙ ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วย
ขึ้นตรงกระทรวง กลาโหม สั่งจ้างและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ตัดเย็บเครื่องแบบ
เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์
ไม้ครุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์โลหะ ของ อผศ. โดยวิธีกรณีพิเศษ เป็นกรณี
พิเศษ
   ปี ๒๕๓๐ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ได้จัดตั้งสำนักงาน
กิจการโรงงานในอารักษ์ (สง.รอร.)เป็นหน่วยงานกิจการพิเศษขึ้นตรงต่อ
องค์การ ฯ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการขององค์การฯ และช่วยเหลือให้
ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้มีงาน
ทำมีรายได้เพื่อสามารถดำรงชีพตามสมควรแก่อัตภาพ โดยได้ดำเนินการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น : ผลิตภัณฑ์เครื่องแบบ  เครื่อง
แต่งกาย  เครื่องสนาม ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าชนิดต่าง ๆ  สำหรับใช้ใน
โรงพยาบาล ผลิตยุทธอาภรณ์  ตัดเย็บเสื้อเกราะป้องกันกระสุน งานตก-
แต่งปรับปรุงอาคารสถานที่  ฯลฯ
   ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มอบหมาย
ให้องค์การ ฯ  โดยหน่วยสร้างเครื่องราช อิสริยาภรณ์และประณีตศิลป์
สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ เป็นผู้จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ซึ่งเป็นตราเครื่องประดับเกียรติยศพระราชทาน  ถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติ
เหมาะสมจะใช้ทหารผ่านศึกเป็นผู้จัดสร้าง อีกทั้งเป็นบุคคลที่ได้เสียสละ
อย่างสูงสุดเพื่อประเทศชาติมาแล้ว เห็นควรสืบทอดงานช่างฝีมือ สาย
ประณีตศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ทหาร
ผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้มีงานทำมี
รายได้ มีเกียรติและศักดิ์ศรี             
 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ


โทรศัพท์               ๐๒  ๒๔๕  ๖๑๐๓ - ๑๐
โทรสาร                 ๐๒  ๒๔๕  ๗๒๘๙
งานประชาสัมพันธ์  หน่วยธุรการ