มีหน้าที่ในการดำเนินการผลิต ซื้อ ขาย จ้าง และรับจ้างพิมพ์เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ เครื่องเขียน แบบเรียน
     และ อุปกรณ์การศึกษาทุกชนิดเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ และ ทั้งให้การสนับสนุน
     การสงเคราะห์การฝึกอาชีพด้านการพิมพ์ ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่นๆ            เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๙๙ อผศ. ได้จัดตั้ง บริษัท เสนาการพิมพ์ จำกัด รับจ้างพิมพ์เอกสารทั่วไป แต่การ
     ดำเนินการไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่สมควร จึงได้ร่วมงานกับเอกชนจนถึง พ.ศ.๒๕๑๖ การดำเนินงาน
    ได้รับผลสำเร็จพอสมควร

        ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้ยุบเลิก บริษัทฯ และ อผศ. ได้จัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้นใหม่ มีฐานะเป็นหน่วยงานกิจการพิเศษ
     การดำเนินงานโดยร่วมการงานอับเอกชนเป็นหลัก           เพื่อให้โรงพิมพ์ อผศ. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รับงานได้มาก ทันเวลา และสนอง
     ความต้องการของผู้ว่าจ้าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อผศ. ได้ร่วมทุนกับเอกชนดำเนินการจัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้นใหม่
     และปฏิรูประบบการปฏิบัติงานของโรงพิมพ์เสียใหม่ ซึ่งกำลังก้าวหน้าประสบผลสำเร็จด้วยดี


  ติดต่อสำนักงาน   เบอร์โทร.  ๐๒ ๕๘๗ ๓๑๓๗   เบอร์แฟกซ์  ๐๒ ๕๘๗ ๓๑๓๗ กด # กด ๑๐๓ (อัตโนมัติ)
        
     - หน่วยธุรการ            ๑๐๑
     - หน่วยการผลิต         ๑๐๕
     - หน่วยการเงิน           ๑๐๙
     - หน่วยการตลาด        ๑๑๗