" เสี่ยงโชคถูกกฎหมาย
           รายได้พัฒนาทหารผ่านศึก " 
   

      องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดตั้งสำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ ในปี ๒๕๒๓
เพื่อมีหน้าที่จัดซื้อและจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ ส่งเสริมทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และ
ทหารนอกประจำการ  ให้มีอาชีพและรายได้  สนับสนุนกิจการขององค์การฯ  ตลอดจนร่วมการกุศล
สาธารณะอื่น ๆ  เรียกชื่อย่อว่า จสบ.