สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ เดิมชื่อ "การป่าไม้และเหมืองแร่ (กมร.)" เป็น
 หน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์หทารผ่านศึก จัดตั้งขึ้นตามมติสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๕/๒๕๑๗ เมื่อวันที่
 ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานหารายได้มาสมทบงบประมาณที่องค์การฯ ได้รับการจัดสรรจาก
 กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการป่าไม้และเหมืองแร่ขององค์การฯ ติดตามจัดเก็บผลประโยชน์ เพื่อสนับสนุน
 กิจการขององค์การฯ ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่นๆ ต่อมาสภาทหารผ่านศึก ได้อนุมัติหลักการต่างๆ ดังนี้
               ๑. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๓ ให้ขยายวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เพิ่มขึ้นอีก
 ๒ ประเภท คือ จากการดำเนินงานในด้านเกษตรกรรม และในด้านอุตสาหกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร
               ๒. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ให้ขยายขอบเขตและวัตถุประสงค์การ
 ดำเนินงานอีก ๑ ประเภท คือ การรับงานในด้านการบริการสาธารณะ
               ๓. ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ ให้รวมภารกิจของหน่วยงานกิจการพิเศษ ๒
 หน่วย ประกอบด้วย การป่าไม้และเหมืองแร่ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการป่าไม้และเหมืองแร่ขององค์การฯ ฯลฯ และ
 สถานีบ่มใบยาสูบ ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินงานด้านไร่ยาสูบ โรงบ่มใบยาสูบ การซื้อ และจำหน่ายใบยาสูบ และดำเนินการต่างๆ
 เกี่ยวกับกิจการประเภทนี้ เพื่อส่งเสริมอาชีพและหารายได้ให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำ-
 การและสนับสนุนกิจการขององค์การฯ ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่นๆ และให้แก้ไขชื่อหน่วยงานตามระเบียบองค์การ
 สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินกิจการหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 พ.ศ.๒๔๔๒ เป็น "สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ" มีหน้าที่ควบคุมดูแลและเก็บรักษาผล
 ประโยชน์จากกิจการการป่าไม้และเหมืองแร่ การดำเนินงานในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจากผลผลิต
 ทางการเกษตร และการดำเนินงานในด้านบริการ สนับสนุนกิจการขององค์การฯ ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่นๆ
 เรียกชื่อย่อว่า "สกบ." มีหัวหน้ัาสำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
               ๔. ตามระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๔๙ ให้ยกเลิก ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 ว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินกิจการหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๔๒, (ฉบับที
 ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ใช้ระเบียบฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ดังนี้ สำนักงานกิจการ
 การเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ มีหน้าที่ดำเนินงานในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจากผลผลิต
 ทางการเกษตร การบริการ การประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดงานซ่อมและสร้าง
 ถนน รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท ควบคุมดูแลเก็บรักษาผลประโยชน์จากกิจการป่าไม้และเหมืองแร่ และสนับสนุน
 กิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่นๆ เรียกชื่อย่อว่า "สกบ." มีผู้อำนวยการสำนัก
 งานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ เรียกชื่อย่อว่า "ผอ.สกบ" เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ