ทำเนียบผู้บริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พลโท รักษ์พล จันทร์เหลือง
รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

นายบุญเลิศ สนใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(ฝ่ายบริหาร)
นายชูวิทย์ เพชรล้ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(ฝ่ายกิจการพิเศษ)
นายจิระพงษ์ กาญจนาภา
เลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


พันเอก กิตติพันธ์ เฉลิมแสนยากร
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน


นายสุวัฒน์ จินดา
ผู้อำนวยการฝ่ายปลัดบัญชี


นายประเกียรติ เพชรสุวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งกำลังบำรุง
นายนิรันดร์ ใจซื่อ
ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์


นายปรีดา ปราบประชา
ผู้อำนวยการฝ่ายอาชีวสงเคราะห์


นายอัครา พงคพนาไกร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก


พันโท หัสชัย เอี่ยมละออ
ผู้อำนวยการฝ่ายกำลังพล