ผู้บริหารร้านฯ

 

 

         

 
   
     

  นางอรุณธดี  วงศ์ขันตี
นายก สมศ./ผู้จัดการ
             
   
   
    นายบุญเลิศ  สนใจ
ผช.ผอ.อผศ(ฝ่ายบริหาร)/
รองผู้จัดการ คนที่ ๑
  นายชูวิทย์  เพชรล้ำ
ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายกิจการพิเศษ)/
รองผู้จัดการ คนที่ ๒
  นายจิระพงษ์  กาญจนาภา
ลก.อผศ./
รองผู้จัดการ คนที่ ๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการโดย : แผนกส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาด  กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
โทร. 02 - 354 8587 ต่อ 287,  02 - 354 8592