โครงการทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีเยือนสาธารณรัฐเกาหลี

ประจำปี ๒๕๕๙


          ด้วยสาธารณรัฐเกาหลีจะจัดโครงการทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับทหารผ่านศึกไทยที่เคยร่วมปฏิบัติการรบในสงครามเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๓ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๙๗ หรือทายาทของทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตในสงคราม พร้อมผู้ดูแลติดตามจำนวน ๑ คนเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลีปีละ ๓ คู่ รวม ๖ คน ใน ๒ ช่วงคือ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ คู่และระหว่างวันที่ ๘-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ คู่ โดยให้สิทธิอำดับแรกแก่ทหารผ่านศึกสงครามเกาหลี หรือทายาทที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อน สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้ว ต้องเวันระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ปี จึงจะเข้าร่วมโครงการฯ ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะให้การสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด ๕๐ เปอร์เซ้นต์ สำหรับทหารผ่านศึกสงครามเกาหลี และผู้ติดตาม ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ตลอดจนจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก และยานพาหนะ รวมถึงการทัศนศึกษาภายในประเทศในช่วงที่พำนัก ณ สาธารณรัฐเกาหลี

          สำหรับผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๗๕๓๗ - ๙ และสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป