กำหนดการจัดงานวันทหารผ่านศึก ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
เชิดชูเกียรติทหารกล้า  ๓ กุมภาพันธ์  วันทหารผ่านศึก”

วันอังคารที่ ๓ ก.พ.๕๘             พิธีจุดตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณ
                                             และสักการะดวงวิญญาณ  ณ  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


               เวลา  ๐๗.๑๕ น.         -  ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ ห้องจารึกชื่อผู้สละชีพเพื่อชาติ
               เวลา  ๐๗.๓๐ น.         -  ผอ.อผศ. และนายก สมศ. ประธานในพิธี เข้าสู่ห้องจารึกชื่อผู้สละชีพเพื่อชาติ

                                             พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

               เวลา  ๐๘.๒๐ น.         -  ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายต่างประเทศ สมาคม ชมรม มูลนิธิ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ
                                                 กรณีสงครามต่างๆ พร้อม ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
               เวลา  ๐๘.๓๐ น.         -  ผอ.อผศ. วางพวงมาลา
               เวลา  ๐๙.๑๕ น.         -  ปล.กห. วางพวงมาลาของ สป.
               เวลา  ๐๙.๒๐ น.         -  รมว.กห./นายกสภาทหารผ่านศึก วางพวงมาลาของ กห. และสภาทหารผ่านศึก
               เวลา  ๑๐.๐๐ น.         -  ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลา

                                             พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ ร.๑๑ รอ.

               เวลา  ๑๐.๐๐ น.         การลงทะเบียนทหารผ่านศึก
                                              -   ลงทะเบียน
                                              -   แจกแบบสอบถาม ให้แก่ทหารผ่านศึก

               
เวลา  ๑๐.๓๐ น.        การเลี้ยงอาหารกลางวันทหารผ่านศึก

               เวลา  ๑๔.๔๐ น.        -  รมว.กห./นายกสภาทหารผ่านศึก เดินทางถึง บก.ร.๑๑ รอ.
                                                ทำพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก

                                          จัดรายการพิเศษ  ถ่ายทอดสด  " ร้อยดวงใจเสียสละ  เพื่อผู้เสียสละ " 

  
           เวลา ๒๒.๒๐ - ๐๐.๑๕ น.  จัดรายการพิเศษ  ถ่ายทอดสด  " ร้อยดวงใจเสียสละ  เพื่อผู้เสียสละ "
                                                 เพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง ๕