มีความมุ่งหมายเพื่อให้ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการ  ได้มีอาชีพและ
  รายได้  เพื่อช่วยเหลือตนเอง  และครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม  ได้ตามสมควรแก่ฐานะโดยมี
  หน่วยงานคือ  กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์  ทำหน้าที่รับผิดชอบให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับ  การแนะแนว
  และส่งเสริมอาชีพ  การฝึกอาชีพ  การฝึกหาความชำนาญ  และการจัดหางาน  โดยยึดถือพระราชดำรัสของ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า "จงช่วยทหารผ่านศึก เพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองได้" เป็นแนวทางสำคัญ
  ในการปฏิบัติงาน  โดยให้การสงเคราะห์แบ่งเป็น  ๔  ด้าน  ดังนี้

๑.  การแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ

๒.  การฝึกอาชีพ

    ๓.  การฝึกหาความชำนาญ๔.  การจัดหางานการสงเคราะด้านอาชีพ

๑. การแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ
     - การศึกษาวิชาชีพระยะสั้นภายนอก
๒. การฝึกอาชีพ
๓. การฝึกหาความชำนาญ
๔. การจัดหางาน
     
ข่าวสารด้านอาชีพ
     
กิจกรรมและภารกิจ