องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ได้จัดตั้งนิคมเกษตรกรรมขึ้น  เพื่อจัดที่อยู่อาศัย  และที่ดินทำกิน

  ให้กับทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการ  ที่มีฐานะยากจน  ไม่มีที่อยู่อาศัย

  และที่ดินทำกินเป็นของตนเอง  หรือมีน้อยไม่เพียงพอแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร  ให้มีโอกาส

  มีที่อยู่อาศัย  และที่ดินทำกินเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยรับมอบที่ดินจากรัฐ  หรือซื้อจาก

  เอกชนมาดำเนินการ   และให้การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน   ยึดหลักเศรษฐกิจ

  พอเพียง ตามแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก ฯ  ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต  และความ
  
  เป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ตลอดจนส่งเสริมให้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร  และร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ

  สมาชิก อีกทั้งได้สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร และยานพาหนะขนส่งผลผลิตให้กับสมาชิก พร้อม

  จัดสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพื้นฐานที่จำเป็น   ซึ่งจะนำพาความเจริญมาสู่สังคม   และชุมชน

  ใกล้เคียง  อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในด้านการรักษาความมั่นคงเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะนิคมเกษตร -

  กรรมทหารผ่านศึกที่จัดตั้งขึ้น  เป็นนิคมยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดน เมื่อนิคม ฯ และโครงการ ฯ แห่งใด

  มีการพัฒนาจนถึงระดับที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็จะยุบเลิกและแปรสภาพเป็นหมู่บ้านตา ลักษณะ

  การปกครองท้องถิ่นต่อไป นอกจากนี้ องค์การฯ ยังได้จัดส่งทหารผ่านศึก ฯ ฝากเข้าเป็นสมาชิกโครงการ ฯ

  ต่าง ๆ  ที่รัฐจัดตั้งขึ้นอีกด้วย

 

การสงเคราะด้านนิคมเกษตรกรรม

  - นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกอุดรธานี
  - นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใส
  นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย
  นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกชานุมาน
  นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม
  
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร
  
นิคมเกษตรกรรมทรายขาว
  
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทย
  
นิคมเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสนำคอก