หน้าหลัก

      กองกฎหมาย
กองกฎหมาย
๓. 
ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 

- ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๙

 

- ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖

 

- ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานและลูกจ้างประจำ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๑

 

- ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการขนส่ง การควบคุม และการใช้ยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๓๘

  - ระเบียบองคการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและการกาํหนดหน้าที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๔
  - ระเบียบ อผศ.   ว่าด้วยการลาของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ระเบียบ อผศ.   ว่าด้วยการสงเคราะห์การศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ
  - ระเบียบ อผศ.   ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารพักอาศัยทหารผ่านศึกพิการและบุตร พ.ศ. ๒๕๕๐
  - ระเบียบ อผศ.   ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในกรณีสงครามเกาหลี พ.ศ.๒๕๕๘
  - ระเบียบ อผศ.   ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยของพนักงานและลูกจ้างประจำ องค์การสงเคราะห์หทารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๖๐
  - ระเบียบ อผศ.   ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔ ที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ระเบียบ อผศ.   ว่าด้วยเงินทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก
  - ระเบียบ อผศ.   ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพิการทุพลภาพหรือพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
  - ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ   ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการ
  - ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๒
  - ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยเงินบำรุง พ.ศ.๒๕๔๑
  - ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินกิจการหน่วยกิจการพิเศษของ อผศ. พ.ศ. ๒๕๕๘
  - ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณของหน่วยกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๖
  ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยหลักเกษณ์การจัดการกองทุนบำเหน็จของพนักงานและลูกจ้างประจำ อผศ. พ.ศ.๒๕๕๓
  - ระเบียบ อผศ.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยกิจการพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ.๒๕๖๐
  - ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการใช้สถานที่เพื่อการสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารพักอาศัยทหารผ่านศึกพิการและบุตร พ.ศ.๒๕๕๐
  -  ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ประจำปี ๒๕๔๔
  - ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการมี การใช้และการทำลายเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ.๒๕๕๐
  - ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการจัดหา การเก็บรักษา การเบิก การจ่าย และการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
   และน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ.๒๕๕๒
  - ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๙
  - ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยเงินรายได้ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๔๘
 

- ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งในหน่วยงานกิจการพิเศษ 
  ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๙

 

- ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยกองทุนโครงการจัดหาลูกตาเทียมเคลื่อนไหวได้
  เพื่อทหารผ่านศึกและผู้พิการที่ด้อยโอกาส พ.ศ. ๒๕๕๑

 

- ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยกองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน และลูกจ้างประจำ
  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๕๐

 

- ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๔

 

- ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการขนส่งของพนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
  พ.ศ. ๒๕๓๕

 

- ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  

 

- ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๔
  

 

- ระเบียบ อผศ. ว่าด้วยการใช้สถานที่เพื่อการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘)