หน้าแรก| ประวัติ | พระราชบัญญัติ | ทำเนียบนายกสภาทหารผ่านศึก | ทำเนียบผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก |
ประวัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

๑. ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

  -

มี พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี พล.ท.จิร

วิชิตสงคราม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พล.ท.จิร

วิชิตสงคราม เป็นแม่ทัพพายัพ ใน พ.ศ.๒๔๕๘ - ๘๖)

 

 

 
 
   
 
๒. ๑๑ ก.ย. ๒๔๘๙

  -

รมว.กห. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชื่อว่า "คณะกรรมการพิจาร-

ณาหาทางช่วยเหลือทหารกองหนุน" มี พล.ต.หลวงศรานุชิต

เป็นประธานคณะกรรมการ โดยใช้สถานที่ของกรมเสนาธิการ

ในกระทรวงกลาโหมเป็นสำนักงาน

๓. ม.ค. ๒๔๙๑ - ม.ค. ๒๕๑๑

  -

ทหารผ่านศึกและปริมาณงานการสงเคราะห์มีจำนวนมากขึ้น

จึงย้ายสำนักงานไปอยู่บริเวณอาคารองค์การเชื้อเพลง ถนน

หลักเมือง ฝั่งตรงข้ามของด้านข้างกระทรวงกลาโหม

๔. ๓ ก.พ.๒๔๙๑

  -

จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยออกพระราชบัญ-

ญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษา

๕. ๑๓ เม.ย. ๒๔๙๑

  -

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

รับอผศ. เข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

๖. ๑๗ มิ.ย. ๒๙๑

  -

ได้ตั้งสถานพยาบาล อผศ. ขึ้น ตามมติสภา ฯ ครั้งที่ ๒/๙๑

๗. พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๔

  -

สถานพยาบาล อผศ. ตั้งอยู่ ณ สำนักงาน อผศ. ที่อาคาร

องค์การเชื้อเพลิง

๘. พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๔๙๗

  -

ย้ายสถานพยาบาล อผศ. จากองค์การเชื้อเพลง และขยายที่

ทำการไปอยู่กองพยาบาลศาลคดีเด็กและเยาวชนของ

กระทรวงยุติธรรม

๙. พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๐๕

  -

ย้ายสถานพยาบาล อผศ. จากกองพยาบาลศาลคดีเด็กและ

เยาวชนมาอยู่ที่ชั้นล่างของ อผศ. ที่องค์การเชื้อเพลิง

๑๐. ๑๓ ก.พ. ๒๕๐๐

  -

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ ๓ ก.พ. ของทุกปี เป็น

วันทหารผ่านศึก

๑๑. ๓ ก.ย. ๒๕๐๙

  -

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ได้วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน อผศ.

ส่วนกลาง เป็นที่ของราชพัสดุ มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๓๓

ตารางวาฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๑๒. พ.ษ. ๒๕๐๖ - ๒๕๑๐

  -

ย้ายสถานพยาบาล อผศ. ที่องค์การเชื้อเพลิงมาอยู่อาคาร

ทหารผ่านศึก พิการทุพพลภาพ พญาไท ถนนราชวิถี เนื่อง

จากจำนวนผู้มาขอรับการสงเคราะห์มากขึ้น

๑๓. พ.ศ. ๒๕๑๐

  -

มีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.องค์การสงคราะห์ทหารผ่านศึก

เพื่อขยายการสงเคราะห์ให้ครอบคลุมไปถึง ทหาร ตำรวจ

ข้าราชการพลเรือน และราษฎร ซึ่งได้กระทำหน้าที่ป้องกัน

หรือปราบปราม และรวมถึงทหารนอกประจำการที่มิได้ผ่านศึก

มาด้วย กับทั้งได้รับเอามูลนิธิช่วยทหาร และครอบครัวที่ไป

ช่วยสหประชาชาติทำการรบ ณ ประเทศเกาหลี ให้รวมเข้า

เป็นหน่วยเดียวกับ อผศ.

๑๔. ๒๘ ธ.ค. ๒๕๑๐

  -

พ.ร.บ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประกาศใช้ในราชกิจ-

จานุเบกษา เรียกว่า "พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐" ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

๑๕. พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๓

  -

ย้ายสถานพยาบาล อผศ. จากอาคารทหารผ่านศึกพิการทุพ-

พลภาพ พญาไท ถนนราชวิถี มาอยู่ที่ตึงเล็ก ๒ ชั้น ข้างทาง

เข้าอผศ.(ปัจจุบันอาคารนี้ได้รื้อถอน และทำการก่อสร้างใหม่

เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ) พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ยกฐานะสถาน

ปฐมพยาบาลขึ้นเป็นกองแพทย์ โดยรวมกิจการรักษาพยา -

บาล ฟื้นฟูบำบัดและการฝึกอาชีพทหารผ่านศึกพิการทุพพล

ภาพไว้ด้วยกัน

๑๖. ๑ ก.พ. ๒๕๑๑

  -

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ได้ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงาน อผศ.

ส่วนกลาง

๑๗. พ.ศ. ๒๕๑๓

  -

กองแพทย์ ย้ายจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ มาอยู่ที่ถนน

วิภาวดี-รังสิต ในการก่อสร้างมีอาคารเพียง ๗ หลัง

๑๘. ๙ ต.ค.๒๕๑๓

  -

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารด้วย

พระองค์เอง ในวันศุกร์ที่ ๙ ต.ค. ๒๕๑๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

๑๙. พ.ศ. ๒๕๑๔ และ
      พ.ศ. ๒๕๑๕

  -

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน

ทรงประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใน

๓ ก.พ. ตามหนังสือกราบบังคมทูล ของ อผศ. และในทุกปี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปประกอบ

พิธีวางพวงมาลาเป็นประจำ

๒๐. พ.ศ. ๒๕๑๗

  -

ได้ยกฐานนะกองแพทย์ขึ้นเป็นโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

๒๑. พ.ศ. ๒๕๒๘

  -

ทำการก่อสร้าง อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออร์โธปิดิคส์

๒๒. พ.ศ. ๒๕๓๐

  -

ทำการรื้อถอน อาคารอำนวยการเดิม ซึ่งได้ทำการสร้างเมื่อ

พ.ศ. ๒๕๑๒ (เนื่องจากอาคารเดิมทรุดตัว) และได้ก่อสร้าง

อาคารอำนวยการใหม่ แนบกับอาคารโรงพยาบาลเดิมขนาด

๖ ชั้น ปัจจุบันสามารถรับผู้ป่วยได้ ๓๐๐ เตียง

๒๓. พ.ศ. ๒๕๓๑

  -

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นผู้แทนพระองค์

ทรงประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

          องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรียกโดยย่อว่า "อผศ." จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

       องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๔๙๑ และปรับปรุงโดยพระราชบัญญัติองค์การ

       สงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ มีฐานะเป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศล และเป็นนิติ

       บุคคลตามกฎหมาย ได้รับเงินอุดหนุนของกระทรวงกลาโหม