หน้าแรก | ประวัติ | พระราชบัญญัติ | ทำเนียบนายกสภาทหารผ่านศึก | ทำเนียบผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก |
ทำเนียบผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

 

 

> รายชื่อผู้อำนวยการองค์การ ฯ
     ๑. พล.ท. ชมะบูรณ์ ไพรีระย่อเดช
     ๒. พล.อ. พระประจนปัจจนึก
     ๓. พล.ท. เจริญ สุวรรณวิสูตร์
     ๔. พล.ท. บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
     ๕. พล.ท. ประชุม ประสิทธิ์สรจักร์
     ๖. พล.ท. ปุ่น วงศ์วิเศษ
     ๗. พล.ท. คำแหง เทียนศิริ
     ๘. พล.อ.ท. ประสาน ลีลาลัย
     ๙. พล.ท. ลภชัย สุรทิณฑ์
     ๑๐. พล.ท. อัสนี สมุทรเสน
     ๑๑. พล.ท. ประหยัด รอดโพธิ์ทอง
     ๑๒. พล.อ. อัสนี สมุทรเสน
     ๑๓. พล.ท. เฟื่องเฉลย อนิรุทธเทวา
     ๑๔. พล.อ. สพรั่ง นุตสถิตย์
     ๑๕. พล.อ. เชาวน์ คงพูลศิลป์
     ๑๖. พล.อ. เสถียร ศิลปสมศักดิ์
     ๑๗. พล.อ. เอื้อมศักดิ์ จุละจาริตต์
     ๑๘. พล.อ. วันชัย อัมพุนันทน์
     ๑๙. พล.อ. ธีรเดช มีเพียร
     ๒๐. พล.อ. อู้ด เบื้องบน
     ๒๑. พล.อ. เฉลิมพล เจริญยิ่ง
     ๒๒. พล.อ. ทสรฐ เมืองอ่ำ
     ๒๓. พล.อ. ชูศิลป์  คุณาไทย
     ๒๔. พล.อ. สุชีพ  กิจวารี
     ๒๕. พล.อ. ชัยวัฒน์  สท้อนดี
     ๒๖. พล.อ. พิณภาษณ์  สริวัฒน์
     ๒๗. พล.อ. รณชัย  มัญชุสุนทรกุล
     ๒๘. พล.อ. อำนาจ  รอดสวัสดิ์
     ๒๙. พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช
     ๓๐. พลเอก ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี