พระราชบัญญัติ

 พระราชบัญญัต
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พ.ศ. ๒๕๑๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
เป็นปีที่ ๒๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ
 โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
              โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์การสงเคราะห์ทหาร-
 ผ่านศึก
              จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ
 ยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา  ดังต่อไปนี้
              มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  "พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์-
 ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๑๐"
              มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
 ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
              มาตรา ๓  ให้ยกเลิก
              (๑) พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๔๙๑
              (๒) พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๕
              (๓) พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๙
              บรรดาบทกฎหมาย  กฎและข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน
 พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้พระราชบัญญัติ
 นี้แทน
              มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
              "ทหารผ่านศึก"  หมายความว่า
              (๑) ทหารหรือบุคคล  ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการสงคราม หรือบุคคลซึ่ง
 ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดและได้กระทำหน้าที่นั้นในการสงคราม
 หรือในการรบไม่ว่าภายใน  หรือภายนอกราชอาณาจักร  หรือในการปราบปรามการ
 จลาจล
              (๒) ทหารหรือบุคคล  ซึ่งทำการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็น
 ภัยต่อความมั่นคง  หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอก
 ราชอาณาจักรตามที่กระทรวงกลาโหม หรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
              "ทหารผ่านศึกประจำการ"  หมายความว่า ทหารผ่านศึกที่กำลังรับราชการ
 ทหารหรือราชการประจำในกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ผู้ที่เป็นข้าราชการการเมือง
 ข้าราชการวิสามัญ หรือลูกจ้าง
              "ทหารผ่านศึกนอกประจำการ" หมายความว่า ทหารผ่านศึกผู้ที่ไม่ใช่ทหาร 
 ผ่านศึกประจำการ
              "ครอบครัวทหารผ่านศึก" หมายความว่า บิดามารดา สามี ภริยา และบุตร
 ของผ่านศึก
              "ทหารนอกประจำการ" หมายความว่า ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือ
 ผู้ที่พ้นราชการประเภทที่ ๑ รวมทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
 นอกประจำการ ซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ หรือบำนาญ ตามกฎหมายว่าด้วย
 บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นทหารผ่านศึกหรือไม่
              "กรรมการ"  หมายความว่า กรรมการสภาทหารผ่านศึก
              "ผู้อำนวยการ"  หมายความว่า ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
              "รองผู้อำนวยการ"  หมายความว่า  รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ -
 ทหารผ่านศึก
              "พนักงาน"  หมายความว่า บุคคลซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สังกัดอยู่ในองค์การ -
 สงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนของ
 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
              "รัฐมนตรี"  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
              มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก
ลาโหมรักษาการตามพระราช
  บัญญัตินี้

TOP

> หัวข้อย่อย
 
--- บทนำหรือบททั่วไป
------ หมวด ๑ การจัดตั้งและบททั่วไป
------ หมวด ๒ การควบคุมและการบริหาร
------------ส่วนควบคุม
------------ส่วนบริหาร
------ หมวด ๓ ตราเครื่องหมาย เหรียญและเข็ม
------ หมวด ๔ บทกำหนดโทษ