หน้าแรก   วัตถุประสงค์       ประวัติความเป็นมา       รายละเอียด        เวลาการรับสมัคร       ระเบียบอผศ.

ติดต่อสอบถาม      รายนามสมาชิกถึงแก่กรรม   จดหมายข่าว      ภาพกิจกรรม      แบบฟอร์มต่างๆ




 

ข่าวประชาสัมพันธ์


      "ด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์จะจัดพวงหรีดในนามการฌาปนกิจสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ในกรณีที่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย ศพละ ๑,๐๐๐ บาท   (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือในกรณีที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่สามารถจัดพวงหรีด หรือร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้ ให้จ่ายเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ศพละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจะจ่ายเมื่อหลักฐานครบถูกต้อง หรือพร้อมเงินสงเคราะห์ครั้งแรก"   >>อ่านเพิ่มเติม


      เนื่องจากปัจจุบัน การฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากเดิม ศพละ ๒.๕๐ บาท เป็นศพละ ๒ บาท และเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากเดิม ๘๐ ศพ เป็นเงิน ๒๐๐ บาท แก้เป็น ๑๐๐ ศพ เป็นเงิน ๒๐๐ บาท

      โดยนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อ ๑๐ พ.ค. ๕๙

      เนื่องจากปัจจุบันมีสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. จำนวนมาก ที่ไม่เข้าใจวิธีการชำระเงิน
 สงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน จึงเป็นเหตุให้ขาดจากสมาชิกภาพ
คณะกรรมการดำเนินกิจการ
 การฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. จึงมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ เพื่อให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
 สามารถขอคืนสภาพได้โดยจะต้องชำระเงิน สงเคราะห์นับแต่วันที่ขาดส่งเงินสงเคราะห์ จนถึงวันที่ขอคืนสภาพ
    ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์  ภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วเมื่อ ๙ มิ.ย. ๕๘


      เนื่องจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันในครอบครัวในฐานะนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์
 สงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือน จึงเป็นเหตุให้ขาดจากสมาชิกภาพ
คณะกรรมการดำเนินกิจการ
 การฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. จึงมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ เพื่อให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
 สามารถขอคืนสภาพได้โดยจะต้องชำระเงิน สงเคราะห์นับแต่วันที่ขาดส่งเงินสงเคราะห์ จนถึงวันที่ขอคืนสภาพ
    ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์  ภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วเมื่อ ๙ มิ.ย. ๕๘


เนื่องจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ ภาครัฐได้จัดทำแบบสำรวจความเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว จึงขอเชิญชวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดาวน์โหลดแบบสำรวจความเห็นฯ ส่งทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๕๑ หรือทางอีเมล์
chapanakit@gmail.com  หรือตอบแบบสำรวจออนไลน์ได้ทาง  http://chapanakit.owf.go.th

     ทั้งนี้  ภายในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

     เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้อัตราการเสียชีวิต
  สูงขึ้น เฉลี่ยเดือนละประมาณ ๘๐ – ๙๐ ศพ คณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.
  จึงมีมติให้แก้ไขระเบียบฯ  เพื่อปรับเพิ่มการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากเดิม “๔๐ ศพ  เป็นเงิน
  ๑๒๐ บาท” เป็น “๘๐ ศพ   เป็นเงิน ๒๐๐ บาท”
      ซึ่งในขณะนี้ได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อ ๑๖ ก.พ. ๕๘ จากนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์
  ภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์