ยุทธศาสตร์

             องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นองค์กรของรัฐเพื่อการกุศล จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เพื่อเป็นการตอบแทน
คุณงามความดี ความเสียสละในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ โดยมีคำนิยมคือ
“มีจิตสำนึกในการทำงาน บริการด้วยความรอบรู้ มู่งสู่การสงเคราะห์ที่มีคุณภาพ” ซึ่งแตกต่าง
จากการสงเคราะห์โดยทั่วไปที่ต้องการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสถานะโดยไม่เป็นภาระหรือปัญหาของสังคม

             การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ๔ ปี อผศ. พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ กห. พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคง
ของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ โดยส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าประสงค์ของ กห. และรัฐบาล

             สำหรับแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี อผศ. พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๕
ซึ่งเกิดจาก การมีส่วนร่วมของพนักงานและลูกจ้างประจำจากหน่วยต่างๆ ของ อผศ. ในการระดม
ความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนิน ภารกิจของ อผศ. ทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดอ่อน และจุดแข็ง รวมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค มาเป็นข้อมูลในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามความ เหมาะสมและความเป็นไปได้จากคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิบัติงานของ อผศ.เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของ อผศ.