รายงานผลการปฏิบัติงาน

วันที่ เรื่อง เอกสารแนบ
15 มิ.ย. 60 ผอ.อผศ. สั่งการในที่ประชุม หน.นขต.อผศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เอกสารแนบ
22 พ.ค. 60 ผอ.อผศ. สั่งการในที่ประชุม หน.นขต.อผศ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เอกสารแนบ
28 เม.ย. 60 ผอ.อผศ. สั่งการในที่ประชุม หน.นขต.อผศ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เอกสารแนบ
9 ธ.ค. 59 ผอ.อผศ. สั่งการในที่ประชุม หน.นขต.อผศ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เอกสารแนบ
29 ก.ย. 59 ผอ.อผศ. สั่งการในที่ประชุม หน.นขต.อผศ. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เอกสารแนบ
4 ส.ค. 59 ผอ.อผศ. สั่งการในที่ประชุม หน.นขต.อผศ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เอกสารแนบ
8 มิ.ย. 59 ผอ.อผศ. สั่งการในที่ประชุม หน.นขต.อผศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เอกสารแนบ
11 ก.ค. 59 ผอ.อผศ. สั่งการในที่ประชุม หน.นขต.อผศ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เอกสารแนบ