ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ราคากลาง - ประกวดราคา

ลำดับที่ ประเภทประกาศ เอกสารแนบ
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Download
2 ประกาศราคากลาง Download
3 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) Download
4 ประกาศเชิญชวน Download
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา Download
6 ยกเลิกประกาศเชิญชวน Download
7 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Download
8 เปลื่ยนแปลงประกาศเชิญชวน Download
9 เปลื่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Download
เนื่องจากทำการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP จะมีระยะเวลาในการปิด-เปิด การเชื่อมโยงประการ 2 ช่วงเวลา และผู้ใช้ต้องดำเนินการเรียกข้อมูลผ่าน Browser Internet Explorer
ลำดับที่ ระยะเวลาปิดการเชื่อมโยงฯ ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงฯ
1
09.00 - 12.00 น.
12.01 - 12.59 น.
2
13.00 - 17.00 น.
17.01 - 08.59 น.