•     สำนักเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและสภาทหารผ่านศึก งานสารบรรณและธุรการ การประสานงานส่วนภูมิภาค กิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนงานการประชุม รวบรวมและติดตามผลการประชุมและงานพิธีการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีเลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ