•     ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย วางแผน อำนวยการ ควบคุม กำกำับดูแล ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ การจัดทำนโยบายและแผน การจัดทำสถิติและประเมินผล ตลอดจนงานกรรมวิธีข้อมูลประมวลผล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ