•     สำนักผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีหน้าทีรับผิดชอบในการดำเนิการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา เสนอข้อคิดเห็น กลั่นกรองงานให้กับผู้บังคับบัญชา ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก มีหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ