• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. จัดบริการให้การสงเคราะห์ ประจำปี 2561
 

    ในห้วงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงที่ทหารผ่านศึกและครอบครัว มาขอรับการสงเคราะห์ จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น องค์การฯ จึงได้จัดบริการให้การสงเคราะห์แบบต่อเนื่องตลอดวัน ระหว่างวันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) องค์การฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ที่มาขอรับการสงเคราะห์

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com