• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ.มอบเงินจากการจำหน่ายดอกป๊อปปี๊
 

    เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย คุณทัศนา สนใจ อุปนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก คนที่ ๑ ,คุณอุษา กาญจนาภา อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓ และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้มอบเงินจากการจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๖๕๓,๕๘๕.- บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ให้กับคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ณ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com