• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีมอบทุนพระราชทาน กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปี 2560
 

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 นายบุญเลิศ สนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานพิธีมอบทุนพระราชทาน “กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก” ประจำปีการศึกษา 2560 แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ จำนวน 29 ทุน ทุนละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,450,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร 2 ชั้น 2 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 องค์การฯ จึงได้จัดตั้งกองทุนพระราชทาน โดยใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ในสถานศึกษาของทางราชการ โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึง 2559 มีผู้รับทุนแล้ว จำนวน 50 ทุน สำหรับในปีการศึกษา 2560 ได้คัดเลือกนักศึกษาบุตรทหารผ่านศึก ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเข้ารับทุน จำนวน 29 ทุน

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com