• MyPassion
  • MyPassion
โครงการค่ายเยาวชนสันติภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ ของรัฐบาลเกาหลี
 ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

      ด้วยสาธารณรัฐเกาหลีจะจัดทำโครงการค่ายเยาวชนสันติภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจะเชิญทายาททหารผ่านศึกไทยในสงครามเกาหลี จำนวน ๖ คน เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะให้การสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด และค่าใช้จ่ายขณะพำนักในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๖ คืน ๗ วัน ระหว่าง ๒๔- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้

     คุณสมบัติผู้สมัคร

     - ผุ้สมัครจะต้องเป็นทายาททหารผ่านศึกสงครามเกาหลี ที่ร่วมปฏิบัติการรบระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๗ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วเกรดเฉลี่ย ๒.๕ ขึ้นไป ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม, ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย, ชุมชน, สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี หรือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

     - ไม่เคยเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีตามคำเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

     * ในการสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ผู้สมัครต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และสามารถเขียนบทความเกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลี สงครามเกาหลี หรือทหารผ่านศึกเกาหลี

      ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๗ ๗๕๓๗ - ๙ ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 169,362

  Email: wvocomcenter@hotmail.com