กองกฏหมาย

       ๑. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อ่านเพิ่มเติม

       ๒. ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก อ่านเพิ่มเติม

       ๓. ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อ่านเพิ่มเติม