ที่อยู่ ผศ. 27 เขต

ลำดับ ผศ. ที่อยู่
สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี
ผศ.ร.บ.
๑๐๒/๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนนเขาวัง – บ้านน้ำพุ ต.เจดีย์หัก
อ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๓๙๒, ๐๘ ๑๙๐๒ ๓๓๙๒
โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๑๒๖๔
E-Mail - rajburibranch.wvo@gmail.com
สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี
ผศ.ส.พ.
๙/๑ หมู่ที่ ๔ ถนนมาลัยแมน ต.รั้วใหญ่
อ.เมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร. ๐ ๓๕๕๕ ๕๗๖๓, ๐๙ ๘๒๖๐ ๐๗๖๓
E-Mail - wvosuphan763@gmail.com
สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี
ผศ.ล.บ.
๑๔๔/๑ ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๙๕๓, ๐๙ ๘๒๗๑ ๔๕๒๙
E-Mail - veteran.lopburi@gmail.com
สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี
ผศ.ป.จ.
๘๕๘ หมู่ที่ ๑๒ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี
จว.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๙๒, ๐๙ ๕๙๕๖ ๗๗๙๕
E-Mail - wvopjb@gmail.com
สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี
ผศ.ช.บ.
๒๐๔ หมู่ที่ ๔ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี
จว.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทร. ๐ ๓๘๒๘ ๓๖๓๐, ๐๙ ๘๒๖๑ ๔๑๕๗
E-Mail - chonburi185@hotmail.co.th
สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี
ผศ.จ.บ.
ค่ายตากสิน ๘/๒ ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๕๔๗, ๐๙ ๕๕๔๗ ๒๒๗๐
E-Mail - chanbranch.wvo@gmail.com
สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา
ผศ.น.ม.
๔๒๗/๑ ถนนกีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จว.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. ๐ ๔๔๙๒ ๔๑๐๐, ๐๘ ๑๙๖๗ ๘๔๒๙, ๐๘ ๑๘๗๖ ๘๔๒๙
E-Mail - wvo.nakronratchasima@outlook.co.th
สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์
ผศ.ส.ร.
๓๔๗ หมู่ที่ ๒๐ หน้าค่ายวีรวัฒน์โยธิน ถนนสุรินทร์ - ปราสาท
ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๘๓๕, ๐๘ ๖๔๖๕ ๗๙๕๐
E-Mail - wvo_surin@hotmail.com
สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี
ผศ.อ.บ.
๒๑๔ หมู่ที่ ๒ ถนนสถิตย์นิมานกาล ต.แสนสุข
อ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร. ๐ ๔๕๓๒ ๑๙๑๖, ๐๙ ๕๖๑๐ ๙๖๖๓
โทรสาร ๐ ๔๕๓๒ ๑๙๑๖ ต่อ ๗
E-Mail - wvo_ubon@hotmail.com
๑๐ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น
ผศ.ข.ก.
๑๐๐/๙๓ หมู่ที่ ๑๓ ถ.กสิกรทุ่งสร่าง ต.ศิลา
อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๗๖๔๔, ๐ ๔๓๒๔ ๒๓๓๑, ๐๘ ๘๕๕๗ ๑๒๕๐, ๐๘ ๖๔๕๑ ๗๓๗๘
E-Mail - wvokhonkaen@gmail.com
๑๑ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
ผศ.อ.ด.
๗๒๘ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี
จว.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร. ๐ ๔๒๑๑ ๑๕๓๘, ๐๙ ๔๕๓๑ ๙๗๙๗
โทรสาร ๐ ๔๒๑๑ ๑๕๓๘
E-Mail - twohis728_@hotmail.com
๑๒ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
ผศ.ส.น.
๖๘๔ ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จว.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๗, ๐๘ ๖๘๕๔ ๗๓๐๘, ๐๘ ๘๕๕๔ ๓๔๕๕
โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๖๒๘๔
E-Mail - branchsakon@gmail.com
๑๓ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเลย
ผศ.ล.ย.
จะเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๔ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด
ผศ.ร.อ.
จะเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์
ผศ.น.ว.
๓๑๘ หมู่ที่ ๒ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์
จว.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๕๐๐๓, ๐๙ ๑๐๒๖ ๘๕๑๘
E-Mail - nakornsawan_wvo@hotmail.com
๑๖ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก
ผศ.พ.ล.
๑๔/๔ ถนนสิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จว.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๖๒๒, ๐๘ ๘๒๗๘ ๘๗๐๑
E-Mail - phitsanulok57@gmail.com
๑๗ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก
ผศ.ต.ก.
๓๓๘ หมู่ที่ ๖ ตําบลไม้งาม อําเภอเมืองตาก
จว.ตาก ๖๓๐๐๐
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๓๑๐๙, ๐๘ ๘๒๗๘ ๐๕๗๙
E-Mail - tak_wvo.thaigov@hotmail.co.th
๑๘ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลําปาง
ผศ.ล.ป.
๑/๖๑๓๙ ม.๑ ถ.ลําปาง - งาว ต.พิชัย อ.เมืองลําปาง
จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐ (ฝั่ง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี)
โทร. ๐ ๕๔๘๓ ๙๔๗๗-๘, ๐๙ ๓๓๐๑ ๖๖๑๑
โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๐๓๗๗
E-Mail - wvo.lmp@gmail.com
๑๙ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ผศ.ช.ม.
๑๘๗ หมู่ที่ ๓ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จว.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๒๗๙, ๐๙ ๘๑๐๑ ๔๖๔๓
E-Mail - chiangmai_wvo@hotmail.com
๒๐ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย
ผศ.ช.ร.
๒๕๖/๕๘๘ ม.๑๕ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย
จว.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๒๑๕, ๐๙ ๗๙๑๘ ๑๑๓๘
E-Mail - chiangrai2512@hotmail.com
๒๑ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน
ผศ.น.น.
๒๑๕ หมู่ที่ ๒ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน
จว.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร. ๐ ๕๔๖๐ ๐๐๕๔, ๐๘ ๘๒๕๙ ๒๖๐๓
E-Mail - katnan2015@gmail.com
๒๒ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์
ผศ.พ.ช.
อาคารสหกรณ์หลังเก่า ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๐๐๐๙, ๐๘ ๑๕๓๔ ๑๘๕๕
E-Mail - phetchabun2020@gmail.com
๒๓ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร
ผศ.ช.พ.
๙๕/๑ หมู่ที่ ๑ ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร
จว.ชุมพร ๘๖๑๙๐
โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๐๒๖๙, ๐๘ ๕๕๙๑ ๕๙๙๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๑ ๐๒๖๙
E-Mail - wvo_chumphon61@hotmail.com
๒๔ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.น.ศ.
ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จว.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร. ๐ ๗๕๓๘ ๓๒๘๖, ๐๘ ๖๔๗๕ ๖๕๗๗
E-Mail - paansuk.nakhon@outlook.co.th
๒๕ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปัตตานี
ผศ.ป.น.
๔๔ หมู่ที่ ๔ ถนนเพชรเกษม ต.บานา อ.เมืองปัตตานี
จว.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐ ๗๓๔๑ ๓๑๐๔, ๐๘ ๑๕๔๐ ๐๒๐๘
E-Mail - wvo.ptn@hotmail.com
๒๖ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่
ผศ.ก.บ.
๘๐/๒๖ – ๒๘ หมู่ที่ ๙ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม
จว.กระบี่ ๘๑๑๒๐
โทร. ๐ ๗๕๘๑ ๘๗๙๑, ๐๙ ๕๒๗๒ ๙๙๙๐
E-Mail - wvo_krabi@hotmail.com
๒๗ สํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา
ผศ.ส.ข.
๒๐ หมู่ที่ ๒ ถนนนันทเสนี (ค่ายเสนาณรงค์)
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทร. ๐ ๗๔๕๘ ๖๗๐๖, ๐๘ ๖๔๘๑ ๔๔๓๒
โทรสาร ๐ ๗๔๕๘ ๖๗๐๖
E-Mail - wvo.sk.th@gmail.com