เอกสารเผยแพร่
  • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯ
MyPassion

    บทความเรื่อง : อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ

     ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

MyPassion

    บทความเรื่อง : ข้อมูลการประกวดราคา

     ผู้แต่ง : ยุพาพร เสรีวิวัฒนา (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ)

MyPassion

    บทความเรื่อง : ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

     ผู้แต่ง : วีระเชษฐ์ จรรยากูล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

MyPassion

    บทความเรื่อง : ของผมมี อย. ครับ

     ผู้แต่ง : วีระเชษฐ์ จรรยากูล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

MyPassion

    บทความเรื่อง : ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดเผยอะไรได้บ้าง

     ผู้แต่ง : วีระเชษฐ์ จรรยากูล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

MyPassion

    บทความเรื่อง : หน่วยงานของรัฐอุธรณ์ได้หรือไม่

     ผู้แต่ง : ยุพาพร เสรีวิวัฒนา (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ)

MyPassion

    พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

     ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2540