เอกสารราชการ
  • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯ
MyPassion

    คำร้องขอความช่วยเหลือ (อผศ.1)

MyPassion

    คำร้องขอความช่วยเหลือ (อผศ.2)

MyPassion

    คำร้องขอรับการสงเคราะห์การศึกษา

MyPassion

    ใบรับรองอุปกรณ์การเรียน

MyPassion

    หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน 1

MyPassion

    หนังสือรับรองการลงทะเบียนลักษณะวิชา

MyPassion

    หนังสือรับรองเป็นผู้จัดการศพ

MyPassion

    หนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ

MyPassion

    หนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติของผู้รับทุนการศึกษา อผศ. (กสก.7)

MyPassion

    หนังสือรับรองเวลาเรียน