เงินบริจาค เพื่อทหารผ่านศึกของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก" สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 038-2-21288-4
** เมื่อบริจาคเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax สำเนาเอกสารบริจาคเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่
เพื่อจะได้นำส่งใบเสร็จรับเงินแก่ผู้บริจาค มาที่ เบอร์โทรสาร. 02 358 8586 **