ทิศทางขององค์การสงเคราะห์หทารผ่านศึก
วัตถุประสงค์

                  เพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการ ป้องกันประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนกว่าห้าแสนเก้าหมื่นคน การบริหารสภาทหารผ่านศึก มีอำนาจหน้าที่ในการวาง นโยบาย และควบคุมกิจการทั่วไปขององค์การ-สงเคราะห์ทหารผ่านศึก สภาทหารผ่านศึก ประกอบด้วย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นนายกสภาทหารผ่านศึก ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นอุปนายก รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และยังมีกรรมการซึ่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้ง ด้วยความเห็นชอบของสภากลาโหม ประกอบด้วยทหารผ่านศึกประจำการ ๗ คน ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ๙ คน และเลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นเลขาธิการของสภาทหาร ผ่านศึกโดยตำแหน่ง

                  ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้บริหารกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และนโยบาย ที่สภาทหารผ่านศึกกำหนด และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน ตลอดจน ลูกจ้างทุกตำแหน่ง รวมทั้งรับผิดชอบใน การจัดการและการดำเนินงานขององค์การฯ ซึ่งมีทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางนั้นมีสำนัก งานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคมีสำนักงานสาขา ๒๓ แห่ง อีกทั้งยังมีหน่วยงานกิจการพิเศษที่อยู่ ในความดูแลอีก ๖ หน่วย คือ สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและ การบริการ สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ สำนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ และสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์

วิสัยทัศน์

                  อผศ. ต้องพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งก่อน ด้วยการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน กระบวนงานหรือระบบงานต่าง ๆ ให้หมดไป เพื่อพร้อมขับเคลื่อนภารกิจการสงเคราะห์ไปสู่เป้าหมาย ทหารผ่านศึกมีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ อย่างถาวร และนำการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกไปสู่ภาคประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบเกียรติประวัติวีรกรรมของ ทหารผ่านศึก เป็นไปอย่างแพร่หลายต่อเนื่องจริงจัง จนสามารถบรรลุเป้าหมาย สังคมตระหนักถึงความสำคัญของทหารผ่านศึก พร้อมร่วมกันเชิดชูสนับสนุนส่งเสริมสิทธิและเกียรติแก่ทหารผ่านศึก เมื่อบรรลุเป้าหมายทั้งการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติ จะส่งผลให้ผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศ เกิดความรู้สึกมั่นใจในระบบ การดูแลช่วยเหลือ และยกย่องเชิดชูเกียรติในระยะยาวของ อผศ. จะทำให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ปกป้อง ประเทศในที่สุด

พันธกิจ

              1. พัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ

              2. เสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรให้เกิดขึ้นทุกส่วนงาน

              3. พัฒนาการรักษาพยาบาลให้แก่ทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไป ตามมาตรฐานคุณภาพ

              4. พัฒนากระบวนการด้านการหารายได้ของหน่วยงานกิจการพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ

              5. ให้ความสำคัญและพัฒนางานอาชีวสงเคราะห์ ทั้งด้านกระบวนการและคุณภาพของการ
                  ให้บริการ

              6. ส่งเสริมงานเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ

              7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มทหารผ่านศึก