การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อ
  •       องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์ ด้านสินเชื่อแก่ทหารผ่านศึก นอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เป็นรายบุคคล และกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก ดังนี้

       1. สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น

       2. สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ

       3. สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ

       4. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

       5. การกู้ยืมเงินทุกประเภท