ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง เอกสารแนบ
15 - 27 ก.พ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นชั้นดาดฟ้าของอาคาร ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารแนบ
12 - 26 ม.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและหัองสุขาชาย - หญิง ของอาคาร ๓ ชั้น ๑ - ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
4 - 11 ม.ค. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานของ กองฌาปนกิจสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
26 -29 ธ.ค. 2561 ร่าง TOR จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขาชาย - หญิง ของอาคาร 3 ชั้นที่ 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อ levodopa + benserazide 20050 (100 เม็ด) จำนวน 750 กล่อง[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อ DOCETAXEL 80 MG INJ จำนวน 80 กล่อง[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อ CILOSTAZOL 100 MG TAB (30เม็ด) จำนวน 650 กล่อง[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อ DOCETAXEL 80 MG INJ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อ RECOMBINANT HUMAN INSULIN PENFILL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อ CILOSTAZOL 100 MG TABด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
28 - 30 พ.ย. 60 ประกวดราคาซื้อ NICERGOLINE 10 MG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ
24 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อ VILDAGLIPIN ๕๐ MG ( ๕๖ เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[สิ้นสุดระยะเวลา ] เอกสารแนบ