การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อ


องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์  ด้านสินเชื่อแก่ทหารผ่านศึก

นอกประจำการ  ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการ  เป็นรายบุคคล  และกลุ่ม

เกษตรกรทหารผ่านศึก ดังนี้

๑.  สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น

๒.  สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ

๓.  สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ

๔.  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

๕.  การกู้ยืมเงินทุกประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

จัดทำโดย ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ฝ่ายนโยบายและแผน 420/3 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

s, please see http://www.milonic.com/menuproperties.php