ประวัติการการจัดตั้ง
              
                 เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่ว่ามาจากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป หรือพลังวานสิ้นเปลืองซึ่งจะต้องการนำเข้าทรัพยากรพลังงานจากต่างประเทศหรือการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมนเวียน ได้แก่ ลม น้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายภาคส่วน การจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินกิจการหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การ ฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีหน่วยกิจการพิเศษที่รองรับการดำเนินการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จ้าง รับจ้าง เช่า หรือให้เช่า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลังงาน ซึ่งมีโอกาศที่จะขยายตัวอีกมาก ที่ประชุมสภาทหารผ่านศึกในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ี ๔/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๕๗ จึงมีมติให้จัดตั้งหน่วยงานกิจการพิเศษเพิ่มขึ้นอีก ๑ หน่วย คือ " สำนักงานกิจการพลังงาน " มีหน้าทีในการดำเนินการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า หรือให้เข่า จ้าง รับจ้าง เกี่ยวกับกิจการพลังงานทุกชนิด สนับสนุนการสงเคราะห์การฝึกอาชีพด้านพลังงาน สนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า "สกพ." มีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลังงาน เรียกชื่อย่อว่า "ผอ.สกพ." เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สถานที่ติดต่อ :
        องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อาคาร ๓ ชั้น ๒ เลขที่ ๔๒๐/๓ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐กฏหมายที่เกี่ยวข้อง :
* PDF ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๘
* PDF ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. ๒๕๕๖